Trang thông tin cá nhân của Phan Diệu Hương

Họ và tên

GVC.TS. Phan Diệu Hương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Huong.phandieu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế vận hành hệ thống điện

-   Phân tích và dự báo nhu cầu năng lượng

-   Phương pháp phân tích định lượng trong kinh tế

-   Kinh tế năng lượng cho khoa ngoài

Hướng nghiên cứu

-   Quan hệ kinh tế, năng lượng và môi trường

-   Dự báo nhu cầu năng lượng

-   Quy hoạch năng lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-   [1]. Phạm Thu Hà, Phan Diệu Hương (2003), "Nghiên cứu phản ứng của các hộ tiêu thụ với giá điện", Tuyển tập báo cáo Hội thảo khoa học công nghệ Điện lực Việt Nam - 2003, Nhà xuất bản Lao động - Xã hội, Hà Nội.

-   [2]. Phạm Thu Hà, Phan Diệu Hương, Trần Thanh Liễn (2006),"Phương pháp tính và phân tích phát thải từ Bảng cân bằng năng lượng - áp dụng cho Việt Nam thời kỳ 1990-2004", Tuyển tập các bài báo khoa học Hội nghị khoa học lần thứ 20, Phân ban Kinh tế và Quản lý, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội, Hà Nội.

-   [3]. Phan Diệu Hương, Phạm Thu Hà (2006), "Giá mờ và ứng dụng trong đánh giá hiệu quả kinh tế dự án đầu tư ngành năng lượng", Tuyển tập các báo cáo Hội nghị khoa học lần thứ 1, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Trường Đại học Điện lực, Hà Nội.

-    [4]. Đàm Xuân Hiệp, Phan Diệu Hương (2007), "Quy hoạch năng lượng tổng thể- những khó khăn khi thực hiện trong điều kiện Việt Nam", Tạp chí Điện & Đời sống (ISSN 0686-3883), Số 96, Tháng 4/2007, Hội Điện lực Việt Nam, Hà Nội.

-   [5]. Trần Thanh Liễn, Phan Diệu Hương (2007), "Phân tích mối quan hệ kinh tế và năng lượng của Việt Nam 1990-2005", Khoa học công nghệ Điện Lực (ISSN 0686-3883), Số 3, 2007, Hội Điện Lực Việt Nam, Hà Nội.

-   [6]. Tran Thanh Lien, Nguyen Ngoc Hung, Phan Dieu Huong (2008), Application of MARKAL Model for Analysis of Energy Security in Viet Nam, Proceedings of The First International Conference Sustainable Energy Development,  Institute of Energy Science, Vietnamese Academy of Science and Technology, Ha Noi.

-   [7]. Đàm Xuân Hiệp, Trần Thanh Liễn, Phan Diệu Hương, "Ứng dụng mô hình MARKAL trong nghiên cứu ảnh hưởng yếu tố môi trường đến quy hoạch năng lượng tổng thể - Áp dụng cho Việt Nam 2000-2025, Tạp chí Năng lượng Việt Nam, Số 38, 2008, Hà Nội.

Các sách đã xuất bản

- Phan Diệu Hương (10/2010), Giáo trình Kinh tế vận hành hệ thống, Nhà xuất bản Bách Khoa Hà Nội.

Học viên cao học đang hướng dẫn

-   Nguyễn Mạnh Quang

-   Bùi Quang Trung

-   Dương Đức Duy

-   Lê Văn Thành

-   Nguyễn Anh Thi

-   Vũ Thị Thúy Hằng

-   Nguyễn Công Danh

-   Vương Ngọc Trìu

-   Vũ Thanh Mai

-   Nguyễn Thị Lanh

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có