Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thanh Hương

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thanh Hương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Huong.nguyenthanh4@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị học đại cương

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có