Trang thông tin cá nhân của Vũ Việt Hùng

Họ và tên

GVC.ThS. Vũ Việt Hùng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hung.vuviet@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị tài chính doanh nghiệp

-   Đầu tư tài chính

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

-   Quản lý tài chính, NXB Đại học quốc gia, 2003

-   Đầu tư tài chính, NXB Thống kê, 2003

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có