Trang thông tin cá nhân của Phạm Thị Thanh Hồng

Họ và tên

GVC.TS. Phạm Thị Thanh Hồng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 304 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hong.phamthithanh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Thương mại điện tử
-   Hệ thống thông tin quản lý
-   Hệ thống thông tin chiến lược
-   Quản trị Marketing II
-   Phân tích hoạt động kinh doanh
-   Quản trị doanh nghiệp

Hướng nghiên cứu

-   Ứng dụng công nghệ  tin trong doanh nghiệp
-   Thương mại điện tử
-   Marketing: chính sách giá, chính sách phân phối
-   Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu đã công bố

        Tiếng Anh

o    Hong, Phạm TT and Giang, Nguyen B., "Industrial Clustering Policy and Economic Restructuring", Proceedings of the International Conference on Enterprise Challenges: How to Overcome Economic Crisis (ICECH2012), ISBN 978-604-911-227-0, Hanoi, Vietnam, 9/2012

o    Pham Thi Thanh Hong, “Measures to support Small and medium-sized Enterprises to Develop”, Vietnam Economic Reviews, Vol. 167, Jul. 2008

o    Pham Thi Thanh Hong, “Determinants of E-commerce in Asia Pacific Region: A Contingency Approach”, Proceedings of the Seventh International Conference on e-Technology, e-Commerce and e-Service (EEE2005), Hong Kong, Mar. 2005

o    Pham Thi Thanh Hong, “E-commerce as a new distribution channel: An exploratory from Japanese SMEs”, Australian Journal of Management, Feb. 2005

o    Pham Thi Thanh Hong, “Alternative Distribution E-channel for SMEs: An Anatomy”, Yokohama Journal of Social Science, Vol.9(5), pp.55-70, 2004

o    Pham Thi Thanh Hong, “Determinants of e-commerce adoption in SMEs”, Proceedings of the Fourth International Conference on Electronic Business (ICEB2004), Beijing, China, Dec. 2004

o    Pham Thi Thanh Hong, “E-commerce and distribution in Japan”, Proceeding of the Second International Conference on Management and Education, Hanoi, Sept. 2003

o    Pham Thi Thanh Hong, “The Strategic Use of electronic commerce by SMEs: Some lessons from cases in Japanese Distribution Channel”, Proceedings of the Third International Conference on Electronic Business (ICEB2003), Singapore, Dec. 2003

        Tiếng Việt

o   Thủy NTT và Hồng PTT, “Chất lượng cơ cấu hàng hóa xuất khẩu với tăng trưởng kinh tế Việt Nam”, Tạp chí Kinh tế và phát triển, Số 188, pp. 16-25, ISSN: 1859-0012, 2/2013

o   Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Danh Nguyên, Thực trạng tự chủ tại các trường đại học công lập Việt Nam trong những năm gần đây: Một nghiên cứu thực chứng”, Tạp chí kinh tế Phát triển, ISSN 1859-0012

o    Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Danh Nguyên, "Đề xuất mô hình hợp tác giữa trường đại học và các đối tác tại Việt Nam" (Co-operation Model for Universities and Partners in VietNam), Tạp chí Công nghiệp (Industrial Review), 2012

o    Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang, Tác động xã hội vùng của khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam và Đông Á: Thực tiễn và kiến nghị”Tạp chí Những vấn đề Kinh tế và Chính trị Thế giới, Số 12 (188), pp.23-36, 12/2011

o     Phạm Thị Thanh Hồng, “Phân đoạn thị trường khách hàng trực tuyến theo rủi ro nhận thức được của khách hang” (Online Market Segmentations via Perceived Risks of the Customers), Tạp chí Khoa học Thương mại, Số 40/2011,  ISSN 1859-3666

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Một số vấn đề về giáo trình đào tạo thương mại điện tử tại Việt Nam” (Some issues on e-commerce textbooks in Vietnam), Kỷ yếu Hội nghị quốc tế về Thương mại điện tử (Proceedings of International Conference on E-commerce), Hanoi, 12/2009

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển”, Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2(142), trang 63-70, tháng 2/2008

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Cải cách hệ thống tài chính-ngân hàng ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay”, chuyên đề khoa học cho đề tài khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Cải cách phương thức giám sát doanh nghiệp ở các nước Đông Á từ sau khủng hoảng 1997 đến nay”, chuyên đề khoa học cho đề tài khoa học cấp bộ Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, tháng 4/2008

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Một số biện pháp hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ phát triển”, Những vấn đề kinh tế và chính trị thế giới, số 2(142), trang 63-70, tháng 2/2008

o    Phạm Thị Thanh Hồng, “Ứng dụng phương pháp quản lý tận thu cho định giá trong thương mại điện tử”, Kỷ yếu Hội nghị khoa học trường Đại học Bách khoa Hà Nội, tháng 10/2006

o    Phạm Thị Thanh Hồng và Nguyễn Bình Giang, "Trì trệ kinh tế Nhật Bản nhìn từ quan điểm trọng cầu” (Economic Stagnation in Japan: demand side factors), Những vấn đề kinh tế thế giới (World Economic Problems), Vol 2 (118), pp.42-47, 2006

o    Phạm Thị Thanh Hồng, "Kinh tế Nhật bản trì trệ kéo dài: Những nguyên nhân thuộc về phía cung" (Long Stagnation of Japan Economy: supply side factors), Tạp chí Nghiên cứu Nhật bản và Đông Bắc Á (Japan and North East Study Review), Vol 6 (60), pp. 3-7, 2005

o    Phạm Thị Thanh Hồng, "Thương mại điện tử qua điện thoại di động ở Nhật bản" (M-commerce in Japan), Kinh tế Châu Á Thái Bình Dương (Asia-Pacific Economic Review), Vol 1 (48), pp.21-27, 2004

o    Phạm Thị Thanh Hồng, "Những trở ngại đối với xí nghiệp vừa và nhỏ khi tham gia thương mại điện tử: Phân tích trường hợp Nhật Bản" (Barriers for SMEs in adopting e-commerce: case of Japan), Những vấn đề kinh tế thế giới (World Economic Problems), Vol 4(96), pp.73-76, 2004

o    Phạm Thị Thanh Hồng, "Một số vấn đề đáng quan tâm khi thực hiện thương mại điện tử" (Determinants of E-commerce Performance), Tạp chí Thương mại (Trade Review), Vol 18 (186), pp.28-30, 2000

Các sách đã xuất bản

 1. Phạm Thị Thanh Hồng, “Giáo trình hệ thống thông tin quản lý”, NXB Bách khoa, 2012
 2. Giang, N.B., Trịnh, L.N., Hồng, P.T.T. và ctg., "Tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp ở Việt Nam", NXB Khoa học xã hội, 2012
 3. Phạm Thị Thanh Hồng, “Giáo trình hệ thống thông tin quản lý”, NXB Bách khoa, 2010
 4. Giang, N.B., Hồng, P.T.T., Hương, T.T.L., Mạnh, N.N., “Cải cách kinh tế ở Đông Á thời kỳ 10 năm sau khủng hoảng 1997”, NXB Khoa học xã hội, 2009
 5. Phạm Thị Thanh Hồng, "Giáo trình E-commerce dành cho sinh viên ITP" (xuất bản bằng tiếng Anh), NXB Bách Khoa, 2009
 6. Phạm Thị Thanh Hồng và Phạm Minh Tuấn, “Hệ thống thông tin quản lý”, NXB Khoa học kỹ thuật, tháng 7/2007

Học viên cao học đang hướng dẫn

 1. Lê Thành Trung
 2. Nguyễn Khắc Đoàn
 3. Đào Đức Anh
 4. Nguyễn Thùy Dung
 5. Triệu Văn Duy
 6. Nguyễn Thị Thanh
 7. Hoàng Thị Phương Linh
 8. Nguyễn Quang Cường
 9. Trần Quý Anh
 10. Nguyễn Thị Thanh Ngân

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

 1. Đặng Thị Lan Anh
 2. Nguyễn Hoàng Long
 3. Trịnh Thu Thủy

Các thông tin khác (nếu có)

Không có