Trang thông tin cá nhân của Bùi Xuân Hồi

Họ và tên

PGS.TS. Bùi Xuân Hồi

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hoi.buixuan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Lý thuyết giá năng lượng

-   Môn học 2: Kinh tế tài nguyên và môi trường

-   Môn học 3: Kinh tế học vi mô

-   Môn học 4: Quản lý chất lượng

-   Môn học 5: Các mô hình tổ chức thị trường điện lực 

Hướng nghiên cứu

-   Động thái của giá và thị trường năng lượng quốc tế, cơ chế chính sách giá năng lượng.

-   Phát triển năng lượng bền vững và ảnh hưởng của việc thực thi các ràng buộc về môi trường đến giá và thị trường năng lượng.

-   Phi điều tiết và thị trường điện cạnh tranh

Các công trình nghiên cứu đã công bố

A.         ĐỀ TÀI KHOA HỌC ĐÃ NGHIỆM THU

-   1       Đề xuất chiến lược triển khai các dự án năng lượng mới và năng lượng tái tạo việt nam theo cơ chế phát triển sạch”, Đề tài cấp Bộ- Bộ Giáo dục và Đào tạo, 2007-2009, Chủ nhiệm

-   2       Nghiên cứu hoàn thiện cơ chế chính sách và xác lập khung biểu giá năng lượng Việt nam (Phần giá điện), Đề tài Hội

-khoa học Kinh tế Việt nam, 03/2005, tham gia.

-   3       Điều tra đánh giá hiện trạng về tiêu dùng năng lượng cuối cùng của Việt nam theo phân ngành  kinh tế giai đoạn 1990-2003, Đề tài cấp Cơ sở - Viện năng lượng Việt nam, 04/2006, Uỷ viên tham gia

-   4       Đánh giá trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, Đề tài cấp Bộ, Bộ khoa học và Công nghệ, 07/2006, Tham gia

-   5       Đánh giá trình độ công nghệ cho các doanh nghiệp và các ngành kinh tế trên địa bàn tỉnh Hải Phòng,

-ề tài cấp Bộ, Bộ khoa học và Công nghệ, 07/2006, Tham gia

-   6       Etude de cadrage sur les problématiques d’efficacité énergétique et d’énergies renouvelables au Vietnam, Đề tài trung tâm CRC-với AFD, 03/2008, Chủ nhiệm

-   7       Investissement et développement énergétique durable dans les pays émergents: le cas des pays de l’Asie du Sud-Est, Trung tâm CRC- Viện Kinh tế năng lượng và hội nhập quốc tế, Cộng hoà Pháp, Chủ nhiệm

B         CÁC BÀI BÁO KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ

-   1       Bui Xuan Hôi [2007] : La prise en compte de l’environnement dans la politique énergétique du Vietnam, Revue “Liaison Energie – Francophonie”, 7 trang, số 74, 2007

-   2       Bui Xuan Hoi [2005] : Fluctuation of International Oil Price in 2004-2005 and the role of OPEC,

-Oil Middle East Review, N0 Special, 1, November, 2005, 6 trang

-   3       Bùi Xuân Hồi [2008] :Các phân tích về quyết định điểu chỉnh giá xăng dầu của Chính phủ và tình trạng cắt điện hiện nay ở Việt nam, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 138, 5 trang, 2008.

-   4       Bui Xuan Hoi [2008] : The International Oil Market : Changes of prices and Issues of Energy supply Security, Journal of Economics and Development, Volume 30, 3 trang, 2008

-   5       Giá và thị trường dầu mỏ quốc tế giai đoạn 1986-2008 : Cân bằng Stackelberg và vai trò điều tiết của OPEC Trung Đông, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 133, 5 trang, 2008

-   6       Bùi Xuân Hồi [2008] : Thị trường dầu mỏ quốc tế : Các biến động về giá và vấn đề về an ninh trong cung cấp năng lượng, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, số 127, 4 trang, 2008.

-   7       Bui Xuan Hoi [2009] : Electricité au Vietnam : Enjeux et contraintes, VIè Colloque International du Réseau MONDER : « Mondialisation – Energie-Environnement », 8 trang, 2009.

-   8       Bui Xuan Hoi, Tran Văn Binh, Pham Minh Tuan [2005] : The Technology Atlas Methodology and Its Application in Assessing Technology Capabilities of Enterprises in Dong Nai Province, 3th International Conference on Management, Education for 21st Century –Management for The Knowledge, HCM City, 5 trang, 2005.

-   9       Bui Xuan Hoi [2005] : Electricité du Vietnam et les risques environnementaux, Séminaire International «Asie des Moussons» 2005 : « Energie et Politique de l’Environnement dans les pays du Sud », 8 trang, 2005.

-   10      Bùi Xuân Hồi [2009] : Ứng dụng mô hình một cửa vào giải quyết các thủ tục đầu tư đối với các dự án phát triển các khu đô thị mới tại Hà nội, Tạp chí Kinh tế & Phát triển, Số đặc san T5/2009, 6 trang.

-   11      Bùi Xuân Hồi [2006] : Lý thuyết trò chơi và một vài ứng dụng trong phân tích động thái của giá và thị trường dầu mỏ quốc tế, The 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology, Vietnam, Số 20, 6 trang, 2006.

-   12      Bùi Xuân Hồi [2006] : 20 năm – Thị trường dầu mỏ quốc tế : Quá khứ, hiện tại và tương lai, The 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology, Vietnam, số 20, 7 trang.

-   13      Bùi Xuân Hồi [2006] : Biến động giá dầu mỏ quốc tế giai đoạn 2004-2006 và vai trò điều tiết của OPEC, The 20nd Scientific Conference of Hanoi University of Technology, Vietnam, số 20, 5 trang, 2006

-   14      Bùi Xuân Hồi [2007] : Mối quan hệ giữa giá khí đốt và giá dầu mỏ quốc tế : Từ cơ chế chỉ số hóa đến cơ chế tương quan, The first Scientific Conference of Electrical Power University

-   15      Bùi Xuân Hồi [2007] : Khủng hoảng dầu mỏ và các vấn đề về thay đổi khí hậu, The first Scientific Conference of Electrical Power University, số 1, 4 trang, 2007.

-   16      Bùi Xuân Hồi [2007] : Cổ phần hóa các doanh nghiệp điện lực và các vấn đề về điều tiết hoạt động công ích trong ngành điện Việt nam, The first Scientific Conference of Electrical Power University, số 1, 5 trang, 2007.

-   17      Bui Xuan Hoi [2010] : Evolution des mécanismes commerciaux sur le marché international du Pétrole : Les relations contractuelles, Colloque international organisé par Université Paris-Dauphine « Où vont les prix de l’Énergie », Paris, Décembre, 2010

-   18      Bùi Xuân Hồi [2011] : Chính sách phát triển năng lượng bền vững : sự giao thoa của an ninh cung cấp và vấn đề biến đổi khí hậu, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 1 (392), 2011

-   19      Bài toán về trữ lượng dầu mỏ thế giới : cạn kiệt vật lý và cạn kiệt kinh tế, Tạp chí Nghiên cứu Kinh tế, Số 4 (395), 2011.

Các sách đã xuất bản

- Bùi Xuân Hồi: Giáo trình lý thuyết giá năng lượng, NXB Khoa học & Kỹ thuật, 2008,

-Bùi Xuân Hồi và các đồng nghiệp: Giáo trình Kinh tế năng lượng, NXB Thống kê, 2006

-BUI Xuan Hoi: Elements de Micro-Economie, NXB Bách khoa, 2010.

Học viên cao học đang hướng dẫn

16 học viên

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có