Trang thông tin cá nhân của Lê Hiếu Học

Họ và tên

GVC.TS. Lê Hiếu Học

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

hoc.lehieu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0452

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị chất lượng

-   Quản trị học/ Quản trị đại cương

-   Phương pháp nghiên cứu khoa học

Hướng nghiên cứu

-   Quản lý chất lượng

-   Quản lý và chuyển giao công nghệ

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Hoc, L.H and Quang, T (2010). Internationalization and its impacts on the standardization/adaptation mode of operations: a study of two Italian firms in Vietnam. Asia Pacific Business Review. Vol. 16, pp.239-257.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

...

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có