Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Xuân Hòa

Họ và tên

TS. Nguyễn Thị Xuân Hòa

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hoa.nguyenthixuan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý Logistics

   Quản trị sản xuất

Hướng nghiên cứu

-   Hợp đồng chuỗi cung ứng

-   Quản lý chuỗi cung ứng

   -  Quản lý Logistics

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có