Trang thông tin cá nhân của Trần Việt Hà

Họ và tên

TS. Trần Việt Hà

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ha.tranviet@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kế toán quản trị

-   Thị trường chứng khoán và ngoại hối

-   Quản trị tài chính

-   Lý thuyết Tài chính tiền tệ

Hướng nghiên cứu

-   Mô hình tài chính kinh tế lượng

-   Thị trường tài chính, chứng khoán

-   Kế toán quản trị

-   Quản trị tài chính, hoạch đinh và chiến lược tài chính

-   Quản trị chiến lược

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-  Trần Việt Hà, “Xây dựng mô hình Markov-Switching GACH cải tiến cho VNINDEX“, Hội thảo Ứng dụng toán học vào các vấn đề kinh tế, Hội Toán ứng dụng, ĐH Bách Khoa Hà Nội, 2009

-   Trần Việt Hà,“A discussion on power of ADF F-test with unexpected initial value”, Applied economics letters, V. 16.17, 2008

-   Trần Việt Hà,“Do stock prices in Ho Chi Minh city trading center have unit roots? A discussion on power of ADF F test with unexpected initial value, Discussion paper No. 140, 21COE Interfaces for Advanced Economics Analysis, Kyoto University.

-   Trần Việt Hà, “Price limit regulation and herd behavior in the Vietnamese stock market”, Discussion paper No. 139, 21COE Interfaces for Advanced Economics Analysis, Kyoto University.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có