Trang thông tin cá nhân của Phạm Thị Thu Hà

Họ và tên

PGS.TS. Phạm Thị Thu Hà

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ha.phamthithu@hust.edu.vn// haptt.sem@gmail.com

Tel

+ 84 4 3868 0790 // 0913232905

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Cơ sở kinh tế năng lượng

-   Kinh tế năng lượng cho các khoa kỹ thuật

-   Quản trị doanh nghiệp cho các khoa kỹ thuật

-   Phân tích và quản lý dự án đầu tư

- Kinh tế, Năng lượng và phát triển bền vững

Hướng nghiên cứu

-   Dự án đầu tư trong ngành năng lượng, công nghiệp
-   Mối quan hệ năng lượng và phát triển bền vững
-   Năng lượng và môi trường
-   Quản lý rủi ro

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-    31 bài báo đăng ở các tạp chí trong nước, các hội thảo
-    1 bài báo đăng ở tạp chí quốc tế
-    Chủ nhiệm 01 đề tài cấp bộ
-    Tham gia  04 đề tài cấp bộ khác

Các sách đã xuất bản

1. Kinh tế năng lượng. NXB Thống kê.2006. 

2. Phân tích hiệu quả dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia, 2013

3. Tổ chức quản lý thực hiện dự án đầu tư, NXB Chính trị quốc gia, 2014

4. Bài tập phân tích dự án đầu tư,  NXB Chính trị quốc gia, 2015

Học viên cao học đang hướng dẫn

  Hàng năm đều hướng dẫn nhiều cao học viên

Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn thành công và đang hướng dẫn

-   NCS Đoàn Văn Bình. Đã bảo vệ thành công 2011

-   NCS Nguyễn Thị Lý . Đã bảo vệ thành công 2012

-   NCS. Dương Trung Kiên.Đã bảo vệ thành công 2013    

-  NCS Nguyễn Ngọc Lân ...đang nghiên cứu năm thứ 3

-  NCS Phan Thế Vinh đang nghiên cứu năm thứ 2

Các thông tin khác (nếu có)

Không có