Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Lê Hà

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Lê Hà

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ha.nguyenthile@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kế toán quản trị

-   Nguyên lý kế toán

-   Kế toán tài chính

-   Anh văn chuyên ngành

Hướng nghiên cứu

Thực trạng và giải pháp hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại các doanh nghiệp Việt Nam

Phân tích thực trạng ứng dụng kế toán quản trị tại các doanh nghiệp Việt Nam.

Các công trình nghiên cứu đã công bố

   Nguyễn Thị Lê Hà, Thực trạng và giải pháp bảo vệ môi trường Việt Nam, Hội thảo khoa học giáo dục vì sự phát triển bền vững trong hệ thống các cơ sở giáo dục đào tạo và vai trò của các trường đại học 2010.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có