Trang thông tin cá nhân của Thái Minh Hạnh

Họ và tên

ThS. Thái Minh Hạnh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Hanh.thaiminh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kiểm toán

-   Kế toán thuế

-   Nguyên lý kế toán

-   Kế toán doanh nghiệp

-   Tiếng Anh chuyên ngành Tài chính – Kế toán 

Hướng nghiên cứu

-   Kiểm toán tài chính, kiểm toán nội bộ, kiểm soát nội bộ

-   Công bố thông tin trên thị trường chứng khoán

-   Chuẩn mực kế toán Việt Nam và quốc tế

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có