Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Thúy Hằng

Họ và tên

ThS. Nguyễn Thị Thúy Hằng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 210 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

hang.nguyenthithuy@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0452

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Luật kinh doanh

-   Pháp luật đại cương

Hướng nghiên cứu

-   Năng lực cạnh tranh

-   Quản trị thương hiệu

-   Thương mại điện tử

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có