Trang thông tin cá nhân của Dương Vân Hà

Họ và tên

ThS. Dương Vân Hà

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ha.duongvan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Cơ sở quản trị tài chính

-   Quản trị tài chính

-   Hệ thống thông tin kế toán

-   Nguyên lý kế toán

-   Nghiệp vụ ngân hàng

-   Quản trị doanh nghiệp 

Hướng nghiên cứu

-   Hướng 1: kế toán

-   Hướng 2: tài chính

-   Hướng 3: kinh tế, quản trị doanh nghiệp 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

-   Kế toán tài chính

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có