Trang thông tin cá nhân của Đặng Thị Thu Hà

Họ và tên

TS. Đặng Thị Thu Hà

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Ha.dangthithu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Kinh tế năng lượng

-   Quản trị doanh nghiệp

Hướng nghiên cứu

Không có

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có