Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thúc Hương Giang

Họ và tên

TS. Nguyễn Thúc Hương Giang

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B, C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

giang.nguyenthuchuong@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Nghiệp vụ ngân hàng

-  Tài chính doanh nghiệp

-  Các định chế tài chính

 Thuế

   -  Tài chính công

Hướng nghiên cứu

-    Thuế, Ngân sách nhà nước

-  Tài chính doanh nghiệp

-  Tài chính công

Các công trình nghiên cứu đã công bố

+ Nguyễn Thúc Hương Giang, “Thuế thu nhập doanh nghiệp ở Việt Nam - Lộ trình cải cách nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư và đảm bảo cạnh tranh bình đẳng”, Kỷ yếu hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách- Nâng cao năng lực cạnh tranh của DNVVN, (ICECH 2013).

+ Nguyễn Thúc Hương Giang, Đào Thanh Bình, “Kinh nghiệm quốc tế về xây dựng tiêu chí đánh giá rủi ro trong thanh tra, kiểm tra thuế và khả năng áp dụng tại Việt Nam”, Tạp chí Tài chính, 2014.

+ Nguyễn Thúc Hương Giang, “Ưu đãi thuế nhằm khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới và sáng tạo”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý Đổi mới và sáng tạo trong DNVVN (ICECH 2014).

+ Nguyễn Thúc Hương Giang, Đào Thanh Bình, “Tự đánh giá rủi ro thuế, biện pháp giúp DNVVN hạn chế rủi ro và nâng cao năng lực quản lý”, Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: Cùng doanh nghiệp vượt qua thử thách - Quản lý Đổi mới và sáng tạo trong DNVVN (ICECH 2014).

Các sách đã xuất bản

+ Đào Thanh Bình, Nguyễn Thúc Hương Giang (Đồng chủ biên), Nguyễn Minh Đức, Hoàng Đình Minh, Bài giảng “Lý thuyết tài chính tiền tệ”, NXB Bách Khoa, 2014, NXB Bách Khoa.

+ Đào Thanh Bình (Chủ biên), Nguyễn Thúc Hương Giang, Thái Minh Hạnh, Giáo trình “Kiểm toán căn bản”, 2014, NXB Bách Khoa. 

Học viên cao học đã hướng dẫn

Một số học viên cao học đã hướng dẫn:

+ Nguyễn Hữu Nguyên, Hoàn thiện công tác quản lý rủi ro tín dụng tại Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

+ Tạ Xuân Đàn, Nâng cao chất lượng tín dụng ủy thác qua tổ chức chính trị xã hội tại PGD Ngân hàng Chính sách xã hội thị xã Phúc Yên

+ Trần Thị Thanh Thảo, Hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ tại Tổng Công ty Điện lực miền Bắc

+ Bùi Thị Minh Hoài, Hoàn thiện công tác phân tích tài chính tại Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Miền Trung

+ Hoàng Thị Nhân Tâm, Hoàn thiện công tác quản lý thu thuế đối với hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An

+ Đàm Thị Thu Thủy, Hoàn thiện công tác thanh tra, kiểm tra thuế đối với các doanh nghiệp tại Văn phòng Cục thuế Hà Nội

+ Trần Thị Thanh Thủy, Tăng cường kiểm soát thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản nguồn NSNN qua KBNN tỉnh Nam Định

+ Trần Thị Kim Thúy, Hoàn thiện công tác kiểm soát chi thường xuyên tại KBNN thành phố Nam Định trong điều kiện áp dụng hệ thống TABMIS

+ Nguyễn Thị Thanh Tám, Hoàn thiện công tác quản lý ngân sách huyện Mê Linh, Hà Nội

+ Lưu Ngọc Tú, Các giải pháp đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới tại Thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc

…………………

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có