Trang thông tin cá nhân của Ngô Thu Giang

Họ và tên

TS. Ngô Thu Giang

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Giang.ngothu@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Đầu tư Tài chính

-   Quản trị Tài chính

-  Phân tích Tài chính

-  Kế toán Quản trị 

Hướng nghiên cứu

-   Thị trường Tài Chính

-   Kế toán Quản trị 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

 1. Nghiên cứu mô hình đánh giá tác động của tài chính doanh nghiệp tới giá trị thị trường của Công ty niêm yết trong ngành thực phẩm và đồ uống trên thị trường Chứng khoán Việt Nam, 6/2015 – 12/2015, Đề tài Cấp Trường, Chủ nhiệm đề tài
 2. “Activity based costing application in Vietnam Construction Industry”, 2001,“Vietnam Gearing Up for Integration”, SAV Management Development Program – SOM/AIT
 3. Nâng cao mức độ minh bạch công bố thông tin của công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, 12/2010, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 4. Đánh giá hiệu quả các kênh công bố thông tin của công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán Việt Nam, 3/2011, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 5. Đánh giá Chất lượng Báo cáo Thường niên của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng Khoán Việt Nam, 5/2011, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 6. Đặc điểm nguồn vốn chủ sở hữu ảnh hưởng đến hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam, 12/2012, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 7. Hệ quả của hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên thị trường Chứng khoán Việt Nam, 3/2013, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 8. Các yếu tố tác động tới hoạt động công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng khoán Việt Nam, 8/2013, Tạp chí Kinh tế và Phát triển; Đại học Kinh tế Quốc dân
 9. Financial Performance, Dividend payment and Firm value – An exploratory research on Vietnam listed firm in food and drink industry, Sắp phát hành, 2016, VNU Journal of Science: Economics and Business.
 10. Đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật về công bố thông tin của các công ty niêm yết trên Thị trường Chứng Khoán Việt Nam, 9/2012, Hội thảo Quốc tế Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua khủng hoảng (ICECH2012) ISBN 9786049112270
 11. Sự nhạy cảm của giá giao dịch cổ phiếu trước sự xuất hiện của các thông tin công bố định kỳ, 9/2013, Hội thảo Quốc tế Cùng doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vượt qua khủng hoảng (ICECH2013), ISBN 9786049115127
 12. “Dividend policy and firm value: An empirical research on listed firms in foods and drinking industry”, 11/2015, Proceeding of International Conference on Emerging Challenges: Managing to Success – ICECH2015, ISBN 9786049387234
 13. “Firm performance and foreign direct investment: an empirical research on listed banks in Vietnam stock market”, 12/2015, Proceeding of International Conference “Emerging issues in Economics and Business in the context of international integration”, ISBN 9786049460432, National Economics University

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn


Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có