Trang thông tin cá nhân của Phạm Ngọc Duy

Họ và tên

ThS. Phạm Ngọc Duy

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Duy.phamngoc@hust.edu.vn/ Duyktbk@gmail.com

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-  Cơ sở quản lý tài chính

- Lý thuyết tài chính tiền tệ

-   Kinh tế lượng

-   Hệ thống thông tin kế toán 

Hướng nghiên cứu

-   Phân tích tài chính doanh nghiệp

-   Các phương pháp định lượng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có