Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Tiến Dũng

Họ và tên

GVC.ThS. Nguyễn Tiến Dũng

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208, Nhà C9, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội

E-mail & trang web

Email: dung.nguyentien3@hust.edu.vn

Email2: dungnt.fem@gmail.com

Trang web cá nhân: https://sites.google.com/site/nguyentiendungbkhn/

Tel

+ 84 4 3869 2301 (VP Bộ môn)

Fax

+ 84 4 3869 2304 (VP Viện Kinh tế và Quản lý)

Các môn giảng dạy

 1. Anh văn chuyên ngành Quản trị Kinh doanh
 2. Anh văn chuyên ngành Marketing
 3. Hành vi người tiêu dùng
 4. Marketing công nghiệp
 5. Marketing cơ bản
 6. Nghiên cứu marketing
 7. Phân tích dữ liệu nghiên cứu với SPSS
 8. Phương pháp nghiên cứu trong kinh doanh
 9. Quản trị marketing
 10. Quản trị doanh nghiệp
 11. Quản trị thương hiệu
 12. Thống kê ứng dụng trong kinh doanh

Hướng nghiên cứu

 1. Chất lượng dịch vụ (Service Quality) và Xây dựng Thương hiệu dịch vụ (Service Branding)
 2. Giá trị thương hiệu dựa trên khách hàng (Customer-Based Brand Equity)
 3. Định giá thương hiệu (Brand Valuation)
 4. Hành vi mua sắm của người tiêu dùng (Consumer Behavior)
 5. Hành vi mua sắm của tổ chức (Organizational Customer Behavior)

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Các bài báo khoa học

 1. Nguyễn Tiến Dũng (2012), "CRM xã hội và Xây dựng giá trị thương hiệu", Hội thảo quốc gia "Quản trị quan hệ khách hàng: Lý thuyết và thực tiễn tại Việt Nam", Trường ĐH Kinh tế Quốc dân, Khoa Marketing, Tháng 12/2012, tr. 74-89.
 1. Nguyễn Tiến Dũng (2012), "Branding in A Crisis", Hội thảo khoa học quốc tế "International Conference: Enterprise Challenges: How To Ơvercome Economic Crisis" (ICECH2012), Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, Viện Kinh tế và Quản lý, Tháng 9/2012, tr.116-126.
 2. Nguyễn Văn Thanh & Nguyễn Tiến Dũng (2006), "Quản lý nhà nước về thương hiệu: Khái niệm và cách xác định giá trị", Tạp chí Tổ chức Nhà nước, Tháng 4/2006, tr. 27-30.
 3. Nguyễn Văn Thanh & Nguyễn Tiến Dũng (2006), "Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định", Tạp chí Du lịch Việt Nam, Tháng 4/2006, tr.50-51.
 4. Nguyễn Văn Thanh & Nguyễn Tiến Dũng (2006), "Giá trị thương hiệu: Khái niệm và cách xác định", Tạp chí Du lịch Việt Nam, Tháng 5/2006, tr.44-45.
 5. Nguyễn Tiến Dũng & Nguyễn Văn Thanh (2006), "Interbrand định giá thương hiệu bằng cách nào",Tạp chí Marketing Việt Nam, Số 23/2006, tr.42-44.
 6. Nguyễn Tiến Dũng (2006), "Khoảng cách văn hoá quốc gia Áo – Việt dưới góc nhìn của quản trị liên văn hoá", Tuyển tập Báo cáo tóm tắt, Hội nghị Khoa học lần thứ 20, Tháng 10/2006, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, tr. 360.

Các sách đã xuất bản

Nguyễn Tiến Dũng (2012), Giáo trình Marketing căn bảnNXB Giáo dục Việt Nam, Hà Nội.    


 
Nguyễn Tiến Dũng (2010), Bài giảng Anh văn chuyên ngành Quản trị kinh doanh, NXB Đại học Bách khoa Hà nội, Hà Nội.


Vũ Trí Dũng (chủ biên), Nguyễn Tiến Dũng và Trần Việt Hà (2009), 
Định giá thương hiệu, NXB Đại học Kinh tế quốc dân, Hà Nội.

Nguyễn Tiến Dũng (2008), Lecture Notes: Basic Marketing (in English language), International Training Program, Hanoi University of Technology, Hanoi.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có