Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Minh Đức

Họ và tên

ThS. Nguyễn Minh Đức

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Duc.nguyenminh4@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Nguyên lý kế toán

-   Kế toán tài chính

-   Thuế

-   Kế toán thuế 

Hướng nghiên cứu

-   Tài chính ngân hàng

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

-   Giáo trình Thuế, Chương trình đào tạo cử nhân trực tiếp TOPICA, Viện Đại học Mở – 2009.

-   Giáo trình kế toán thuế, Trường Đại học Lao động Xã hội – 2007.

-   Giáo trình Tài chính tiền tệ, Trường Đại học Lao động Xã hội – 2007.

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có