Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Ái Đoàn

Họ và tên

PGS.TS. Nguyễn Ái Đoàn

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 208B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Doan.nguyenai@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 3799

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Môn học 1: Kinh tế học vĩ mô

-   Môn học 2: Kinh tế học đại cương

-   Môn học 3: Lịch sử các học thuyết kinh tế

Hướng nghiên cứu

-   Hướng 1: Lạm phát; Quan hệ giữa lạm phát và tăng trưởng kinh tế

-   Hướng 2: Tăng trưởng kinh tế

-   Hướng 3: Tiền lương (dưới góc độ vĩ mô)

-   Hướng 4: Quan hệ sở hữu

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1.     Phương pháp tính lãi suất thực của các loại công trái và tín phiếu kho bạc nhà nước. Khoa học Tài chính, số 2, 1994.

2.     Về việc mua bán các loại tín phiếu KBNN. Kho bạc Nhà nước; số 13, 1884

3.     Xác định giá trị doanh nghiệp trong cổ phần hoá ở Việt nam. Tài chính, số 5, 1995

4.     Mục tiêu và điều kiện cổ phần hoá DNNN. Nghiên cứu Kinh tế, số 7, tháng 10, 1995.

5.     Mở rộng đào tạo: những vấn đề cần xem xét. Đại học và Giáo dục chuyên nghiệp, số 8, 1999

6.     Lao động, tiền lương và sự phát triển kinh tế. Nghiên cứu kinh tế, số 261, tháng 2/2000.

7.     Hiệu quả và đo lường hiệu quả trong hoạt động sản  xuất  kinh doanh của các doanh nghiệp. Tài chính, tháng 2/2000

8.     Nợ vay và các dòng tiền của dự án đầu tư. Kinh tế và Phát triển. số 80, 2004.

9.     Chi phí sử dụng vốn và khả năng ứng dụng trong đổi mới quản lý tài chính đối với DNNN. Tài chính, số 2(472), 2004.

10.  Cổ phần hoá: chặng đường dài vẫn ở phía trước. Kinh tế và Phát triển. số 81, 2004.

11.  Nên chăng cổ phần hoá kiểu "một nửa" như hiện nay? Tài chính, số 3(473), 2004.

12.  Hợp tác và phân chia lợi ích: thực chất của lãi vay, lợi nhuận và tiền lương. Kinh tế và Phát triển. số 83, 2004.

13.  Lạm phát hay tăng giá bất thường. Kinh tế và Phát triển. số 85, 2004.

14.  Cổ phần hoá: phân tích kinh tế học. Nghiên cứu kinh tế, số 7 (314), 2004.

15.  Sự phát triển biện chứng các hình thức tổ chức sản xuất xã hội. Kinh tế và Phát triển. số 89, 2004.

16.  Lạm phát - vấn đề kinh tế vĩ mô hàng đầu ở Việt Nam. Nghiên cứu kinh tế, số 10 (317), 2004.

17.  Giá trị lý thuyết cổ phiếu và quyền mua cổ phiếu mới của các cổ đông sau nghiệp vụ về vốn. Tài chính, số 12 (482), 2004.

18.  Xu hướng phát triển của kinh tế tư nhân và một số vấn đề cần giải quyết

19.  Những biểu hiện mới của chủ nghĩa tư bản hiện đại. T/c Cộng sản; số 8; tr. 65-70 (4/2005)

20.  Cơ sở khoa học của mô hình nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. T/c Cộng sản; số 16; tr. 47-52 (8/2005)

21.  Cơ sở lý luận về sự cần thiết đối xử bình đẳng, không phân biệt các thành phần kinh tế. T/c Nghiên cứu Kinh tế; số 337; tr. 42-51 (6/2006)

22.  Các phương pháp tiếp cận khác nhau về lạm phát và đánh giá lạm phát ở Việt nam. T/c Cộng sản; số 17; tr. 52-58 (9/2006)

23.  “Lạm phát giá cả” và “trường phái lạm phát giá cả” của Paul A. Samuelson? T/c Kinh tế và Dự báo; số 339; tr. 45-48 (7/2006)

24.  Lạm phát và lạm phát cơ bản. T/c Kinh tế và Phát triển; số 110; tr. 30-33 (8/2006)

25.  Lạm phát và những phê phán nhằm vào Paul A. Samuelson. T/c Ngân hàng, số 15; tr. 6-10

26.  Điều kiện hình thành, phát triển kinh tế thị trường và những ứng dụng thực tế trong điều kiện Việt nam hiện nay. Tuyển tập các bài báo khoa học: Hội nghị khoa học lần htứ 20; Phân ban Kinh tế và quản lý; NXB Bách khoa, Hà Nội 2006.

27.  27. Về luận điểm sử dụng lạm phát để tạo vốn, giúp tăng trưởng kinh tế.

28.  Mối liên hệ giữa các mô hình trong kinh tế học vĩ mô. Nghiên cứu kinh tế

....

Các sách đã xuất bản

1.     Kinh tế học Đại cương. NXB Khoa học kỹ thuật, 2003

2.     Giáo trình Kinh tế học vĩ mô. NXB Bách khoa- Hà Nội, 2004

3.     Bài tập Kinh tế học vĩ mô - Chương trình cơ sở. NXB Bách khoa- Hà Nội, 2006.

4.     Bài tập Kinh tế học vĩ mô - Chương trình nâng cao. NXB Bách khoa- Hà Nội, 2006.

Học viên cao học đang hướng dẫn

...

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

1.     Mai Văn Tân. Đề tài: Xây dựng mô hình về quan hệ giữa chuyển dịch cơ cấu và tăng trưởng kinh tế, áp dụng cho thành phố Hồ Chí Minh

2.     Lê Thị Thanh Nhàn. Đề tài: Nghiên cứu động cơ làm việc của giảng viên các trừơng đại học Việt Nam hiện nay

Các thông tin khác (nếu có)

Không có