Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Ngọc Diệp

Họ và tên

ThS. Nguyễn Ngọc Diệp

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

diep.nguyenngoc@hust.edu.vn/nguyen.diep2112@gmail.com

Tel

Mob: +84989208121 - Work: +84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

Quản lý chất lượng (Quality Management)

Quản trị công nghệ (Industry Management)

Quản trị dự án (Project Management)

Hướng nghiên cứu

Establishing and developing the management team in Vietnamese State Enterprises
Quality management
Management of Technology
Human resources management

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Report for ADB about GFTs, fund from ESCOs

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có