Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Ngọc Điện

Họ và tên

GVC.TS. Nguyễn Ngọc Điện

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Dien.nguyenngoc@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661 /091 2182785

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị chiến lược

-   Quản trị chiến lược nâng cao

-   Quản trị công nghệ

-   Quản trị chiến lược công nghệ 

Hướng nghiên cứu

Hướng 1: Phát triển Quản trị chiến lược hiệu quả trong doanh nghiệp Việt Nam.

Hướng 2: Phát triển quản trị đổi mới công nghệ và quản trị chiến lược công nghệ trong doanh nghiệp VN 

Các công trình nghiên cứu đã công bố

1.     Nguyễn Ngọc Điện, Thực trạng quản trị chiến lược trong doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Phát triển Kinh Texas, số 228 – 10/2009.

2.     Nguyễn Ngọc Điện. Những vấn đề trong hoạch định chiến lược kinh doanh ở doanh nghiệp Việt Nam. Tạp chí Du lịch Việt Nam, số 6/2008

3.     Analysis of the role of Strategic Management in Vietnamese Enterprises. Proceeding of the International Conference on Business, Economic and Information Technology, HN 3/2008.

4.     Quản trị chiến lược và nhu cầu về đào tạo Quản trị chiến trong doanh nghiệp Việt Nam. Tuyển tập Hội nghị khoa học lần 20 ĐHBK Hà Nội – 2006.

Các sách đã xuất bản

Quản lý công nghệ cho doanh nghiệp. NXB Khoa hoc và kỹ thuật – 2006. Nhiều tác giả.

Học viên cao học đang hướng         dẫn

Trần Thị Ánh Tuyết. Đề tài:  Hoạch định chiến lược Maketing cho công ty Hải Hà – Kotobuky giai đoạn 2011-2013 thời gian thực hiện 20010-2011

Văn Trọng Dũng. Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho công ty cổ phần may Quang Minh giai đoạn 2012- 2015

Chu Việt Phương: Đề tài: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty cổ phần xây dựng nhà ở QuảnNinh

Nguyễn Trung Hậu: Đềtài: Hoạch định chiến lược kinh doanh cho Công ty bia và nước giải khát Hạ Long giai đoạn 2012-2015. Thực hiện 2011

Phạm văn Tuấn. Đề tài Hoạch định chiến lược tài chính cho công ty Cổ phần xi măng Bút Sơn giai đoạn 2011-2013. thời gian thực hiện 2010- 2011.

Trần Hữu Phước. Đề tài: Một số biên pháp quản lý rủi ro tín dụng tại ngân hàng Quản Ninh. Thực hiện 2011.

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Đang cần NCS/Cao học làm về các đề tài liên quan lĩnh vực nghiên cứu trên.