Trang thông tin cá nhân của Dương Mạnh Cường

Họ và tên

TS. Dương Mạnh Cường

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Cuong.duongmanh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý Logistics

-   Quản lý mua sắm

-   Đảm bảo chất lượng trong sản xuất

-   Quản lý chất lượng 

Hướng nghiên cứu

-   Lãnh đạo và quản lý

-   Quản lý Logistics và Quản lý chuỗi cung ứng

-   Kaizen, sản xuất tinh gọn

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Corporate Culture, Leadership Competencies, Job Satisfaction, Job Commitment, and Job Performance:  A Comparison of Companies in Vietnam and Thailand by Duong Manh Cuong and Dr. Fredric William Swierczek, JAABC, 3, 2008

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có