Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Quang Chương

Họ và tên

GVC.ThS. Nguyễn Quang Chương

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 303 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Chuong.nguyenquang@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3869 2304

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản trị học đại cương

-   Quản trị học

-   Văn hóa doanh nghiệp

-   Xã hội học

Hướng nghiên cứu

-   Quản trị học

-   Văn hóa doanh nghiệp

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Tham gia đề tài cấp bộ: B2008-01-173 về đào tạo cán bộ quản trị  trong các doanh nghiệp công nghiệp

Các sách đã xuất bản

Bài giảng Quản trị học đại cương, NXB Đại học Bách Khoa, 2010

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có