Trang thông tin cá nhân của Nguyễn Thị Mai Chi

Họ và tên

TS. Nguyễn Thị Mai Chi

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Chi.nguyenthimai@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Nguyên lý kế toán

-   Kế toán tài chính

-   Thuế

-   Kế toán thuế

-   Kế toán doanh nghiệp

-   Kế toán quản trị

Hướng nghiên cứu

-   Kế toán, thuế

-   Kế toán Quản trị

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Một số giải pháp phát triển công cụ phái sinh, Tạp chí tài chính, T10-2010

Các sách đã xuất bản

Kế toán thuế, NXB Lao động, 2010

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có