Trang thông tin cá nhân của Lại Quỳnh Chi

Họ và tên

ThS. Lại Quỳnh Chi

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 209 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Chi.laiquynh@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3661

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý dự án

Hướng nghiên cứu

-   Quản lý dự án

-   Quản lý nhân lực

Các công trình nghiên cứu đã công bố

Không có

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có