Trang thông tin cá nhân của Trần Văn Bình

Họ và tên

PGS.TS. Trần Văn Bình

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 206 nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

binh.tranvan@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 0790

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quy hoạch phát triển hệ thống năng lượng

-   Kinh tế sử dụng năng lượng

-   Kỹ năng bán hàng

-   Kỹ năng lãnh đạo và quản lý

-     Hành vi tổ chức

Hướng nghiên cứu

-  Quy hoạch phát triển tối ưu hệ thống năng lượng

-   Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

-   Đánh giá trình độ công nghệ

-   Ươm tạo doanh nghiệp

-   Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ

Các công trình nghiên cứu đã công bố

A-     Các đề tài nghiên cứu khoa học:

 

1.      Đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước Xây dựng ngân hàng dữ liệu về năng lượng và kinh tế năng lượng của Việt Nam giai đoạn 1976 - 1994. Thư ký đề tài. Thực hiện: 1991 - 1995.

2.      Dự án hợp tác giữa Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và trường Đại học Pierre Mendès France - Grenoble 2 (Pháp) trong lĩnh vực Kinh tế & Quản lý. Điều phối viên dự án. Thực hiện:1992 - 1994.

3.      Dự án hợp tác giữa trường Đại học Bách khoa Hà nội và Quỹ quốc gia đào tạo về quản lý của Pháp về việc tổ chức các khoá đào tạo về Quản lý tại Việt nam. Điều phối viên dự án. Thực hiện: 1996 - 1999.

4.      Dự án Nghiên cứu tăng cường năng lực quốc gia trong công tác kế hoạch hoá năng lượng do Uỷ ban kinh tế xã hội Châu Á - Thái Bình Dương tài trợ (ESCAP). Chủ nhiệm sự án. Thực hiện: 1997 - 1999.

5.      Đề tài nhánh đề tài cấp Nhà nước Đánh giá tiềm năng tiết kiệm năng lượng của Việt nam giai đoạn 2000 - 2020. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 1996 – 2000.

6.      1999 - 2000: Dự án Thông báo quốc gia về Công ước biến đổi khí hậu. Thành viên đội công tác quốc gia. Thực hiện: 1999 – 2000.

7.      Dự án Hỗ trợ đào tạo về quản lý do chính phủ Thuỵ Sĩ tài trợ cho 4 trường đại học của Việt nam. Thành viên Hội đồng định hướng và thành viên tổ công tác của dự án. Thực hiện: 1997 – 2003.

8.      Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Đồng nai. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2003 – 2004.

9.      Đề tài trọng điểm cấp Bộ : Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn thành phố Hải Phòng. Đơn vị chủ quản: Bộ KH&CN. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2004 – 2005.

10.    Đề tài cấp tỉnh cấp tỉnh: Điều tra, đánh giá trình độ công nghệ sản xuất và đề xuất giải pháp cải tiến, đổi mới công nghệ cho các doanh nghiệp nhà nước và công ty cổ phần trên địa bàn tỉnh Quảng Bình. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Quảng Bình. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2005.

11.    Đề tài cấp tỉnh: Điều tra đánh giá hiện trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về năng lực công nghệ trên địa bàn tỉnh Bình Định. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN tỉnh Bình Định. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2006 – 2007.

12.    Đề tài cấp Bộ trọng điểm: Nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo cán bộ, chuyên gia về quản trị khoa học và công nghệ. Đơn vị chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2007 – 2008.

13.    Đề tài cấp thành phố: Nghiên cứu  rà soát và điều chỉnh bổ sung nội dung chiến lược phát triển khoa học và công nghệ Thành phố Hải Phòng đến năm 2020 tầm nhìn 2030. Đơn vị chủ quản: Sở KH&CN thành phố Hải Phòng. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2011 – 2012.
14. Đề tài cấp tỉnh: Nghiên cứu xây dựng bộ tiêu chí để đánh giá trình độ công nghệ của một số ngành kinh tế chủ lực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Chủ nhiệm đề tài. Thực hiện: 2012.

 

B-     Các bài báo khoa học:

 

1.     PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Minh Tuấn, ThS. Nguyễn Hoài Giang: Database Model for assessment and management of enterprise technology capabilities. International Conference: Management for the Knowledge Society, HCM City, 7 – 8/9/2005.

2.      PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Minh Tuấn: Vườn ươm công nghệ - Mô hình trợ giúp đưa các ý tưởng KH&CN vào sản xuất. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 3/2005.

3.      PGS. Trần Văn Bình: Tăng giá điện và vấn đề an ninh năng lượng. Tạp chí Công nghiệp, kỳ 1, 5/2006.

4.      PGS. TS. Trần Văn Bình: Phương pháp luân Atlas công nghệ và ứng dụng cho đánh giá trình độ công nghệ. Tạp chí Hoạt động Khoa học, số 8/2006.

5.      PGS. TS. Trần Văn Bình: Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động chuyển giao công nghệ tại các trường Đại học của Pháp. Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 2/2010.

6.      Nguyen Hong Lien and Tran Van Binh: A new neural network and its application to technological evaluation of firms. Journal of Science & Technology of Technical Universities. N078/2010.

7.     Trần Văn Bình: “Trung tâm cạnh tranh” của Pháp và gợi ý thực hiện tại Việt Nam. Tạp chí Hoạt động khoa học, Số 5/2012.

8. Tran Van Binh: Addresing national constraints, energy pricing and subsidies in joining Asean Energy Market Integration.

Forum on ASEAN Energy Market Integration (AEMI), Bangkok, 27-28/8/2013

Các sách đã xuất bản

- TS. Phạm Thị Thu Hà, PGS. TS. Trần Văn Bình, ThS. Phạm Mai Chi, TS. Bùi Xuân Hồi, TS. Phạm Cảnh Huy, ThS. Phan Diệu Hương: Kinh tế năng lượng. NXB Thống kê, năm 2006.

Học viên cao học đang hướng dẫn

-   Đào Đức Quang

-   Bùi Thị Nga

-   Hoàng Ngọc Châu

-   Trần Quang Huy

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

-   Lê Vũ Toàn

-   Nguyễn Hoàng Lan

Các thông tin khác (nếu có)

Cần Nghiên cứu sinh theo các hướng:

- Mô hình và cơ chế thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ

- Xây dựng mô hình đánh giá và cảnh báo sự tác động của biến đổi khí hậu tại Việt Nam

- Thách thức, cơ hội và các rào cản của quá trình hội nhập thị trường năng lượng các nước ASEAN.