Trang thông tin cá nhân của Trần Thị Ánh

Họ và tên

TS. Trần Thị Ánh

Địa chỉ nơi làm việc

Phòng 207B nhà C9 – Trường ĐHBK Hà Nội

E-mail

Anh.tranthi@hust.edu.vn

Tel

+ 84 4 3868 3662

Fax

+ 84 4 3869 2304

Các môn giảng dạy

-   Quản lý tài chính

-   Tài chính tiền tệ

-   Thuế

-   Thị trường chứng khoán

-   Anh văn chuyên ngành 

Hướng nghiên cứu

-   Phân tích tài chính doanh nghiệp,

-   Thị trường tín dụng: thông tin bất cân xứng ở thị trường tín dụng và việc tài trợ cho các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D).

-   Thị trường chứng khoán.

Các công trình nghiên cứu đã công bố

-   Trần Thị Ánh, Thông tin bất cân xứng trên thị trường chứng khoán Việt nam: những tồn tại và một số giải pháp khuyến nghị. Tạp chí Ngân hàng, số tháng 1 - 2010.

-   Nghiêm Sĩ Thương, Trần Thị Ánh. Tác động của xác suất được tài trợ tín dụng cho các dự án nghiên cứu - phát triển (R&D) đối với tăng trưởng kinh tế trong điều kiện thông tin bất cân xứng. Tạp chí Nghiên cứu tài chính kế toán, số tháng 6 - 1010.

Các sách đã xuất bản

Không có

Học viên cao học đang hướng dẫn

Không có

Nghiên cứu sinh đang hướng dẫn

Không có

Các thông tin khác (nếu có)

Không có