- แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน มิถุนายน - กันยายน 2562
-แนวทางการดำเนินงานตามโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2563