สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  34

ขอให้คำมันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  โรงเรียนสุจริต  ดังนี้

1.  เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

2.  เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน

3.  เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต  ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและ        มีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อธรรมรงความเป็นชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล                                                           ประกาศเจตจำนง 3 ภาษา

                                                                       ภาษาไทย 

 
 

   ภาษาอังกฤษ
 
 

   ภาษาจีน