สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต  34

ขอให้คำมันสัญญาต่อพันธกรณีในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

ด้วยการขับเคลื่อนโครงการ  โรงเรียนสุจริต  ดังนี้

            1.  เราจะร่วมกันป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ

            2.  เราจะปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตให้เป็นวิถีชีวิตในโรงเรียนและชุมชน

            3.  เราจะสร้างเครือข่ายความซื่อสัตย์สุจริต  ระหว่างโรงเรียนและชุมชนให้เป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืนทั้งหมดนี้เพื่อธรรมรงความเป็นชาติไทยให้สถิตเสถียรสถาพรตลอดจิรัฐิติกาล