หน้าแรก

ค้นหาและกรองข้อมูลได้ที่นี่...
Google Maps แสดงจุดพิกัดที่ตั้งของวัดร้างในจังหวัดสมุทรปราการ

จำนวนวัดร้างทั้งสิ้น  7 วัด  จัดประโยชน์แล้ว  7  วัด


ขอขอบคุณ
Google Site, Google Maps, สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สวทช. NECTEC, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี