หน้าแรก


แสดงบทความ 1 - 2 จาก 2 รายการ ดูเพิ่มเติม »
แผนที่แสดงจุดพิกัดที่ตั้งวัดร้างในจังหวัดนครราชสีมา
 = มีเอกสารสิทธิ์และจัดประโยชน์แล้ว 
 มีเอกสารสิทธิ์และสามารถจัดประโยชน์ได้ (สามารถเช่าได้)
 = มีเอกสารสิทธิ์แต่ไม่สามารถจัดประโยชน์ได้
 = ไม่มีเอกสารสิทธิ์และไม่สามารถจัดประโยชน์ได้ค้นหาและกรองข้อมูลได้ที่นี่...


จำนวนวัดร้างทั้งสิ้น  73 วัด  จัดประโยชน์แล้ว  6  วัด
จำนวนวัดร้างทั้งสิ้น  75 แปลง  จัดประโยชน์แล้ว  6  แปลง


แผนภูมิแสดงร้อยละของวัดร้างที่ดำเนินการจัดประโยชน์แล้ว (วัดร้างทั้งหมด 73 วัด)
อัพเดทข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
แผนภูมิแสดงร้อยละของวัดร้างที่ดำเนินการจัดประโยชน์แล้ว (วัดร้างทั้งหมด 75 แปลง)
อัพเดทข้อมูล ณ เดือนตุลาคม 2560
https://docs.google.com/a/secondary33.go.th/forms/d/e/1FAIpQLSeV6HEsrLxD7Rl3Ur8-iDhTmH9RgHbqWBCEd85FnizRvbRekw/viewform

ขอขอบคุณ
Google Site, Google Maps, สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต ๓, กรมพัฒนาที่ดิน, กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, สวทช. NECTEC, กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี