นายบัญชายุทธ นาคมุจลินท์

ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา
นายบัญชายุทธ  นาคมุจลินท์
ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา  
ตำแหน่งเลขที่  ๒๖๙   
ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                        ๑.๑  ปฏิบัติหน้าที่ราชการในฐานะหัวหน้าส่วนราชการ ประจำสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

                        ๑.๒  เป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ ในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

                        ๑.๓  บริหาร  ควบคุม  กำกับ  ดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการในสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา

                        ๑.๔   ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา  สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 
                                และตามนโยบายของรัฐบาล

Comments