โครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี 2560

QR CODE
https://goo.gl/4vvYwM

                 ตามมติที่ประชุมพระสังฆาธิการจังหวัดนครราชสีมา ครั้งที่ 8/2560 เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2560 มีมติอนุมัติให้ สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ร่วมกับคณะสงฆ์จังหวัดนครราชสีมา ดำเนินการออกประเมินโครงการวัดสะอาด โคราชไร้ขยะ ตามแนวประชารัฐ ประจำปี ๒๕๖๐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการขยะของวัดอย่างเป็นระบบ จัดสิ่งแวดล้อมให้ถูกสุขลักษณะ เพิ่มพื้นที่สีเขียวภายในวัด สร้างกิจกรรมให้วัดและชุมชนได้ร่วมกันสร้างความผูกพัน สามัคคี และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับพระสงฆ์และประชาชนในด้านการจัดการขยะมูลฝอย รวมทั้งการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่... นางรุ่งระวี หงส์ชู ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ โทร. 0 89280 8645


ประมวลภาพกิจกรรมการออกประเมินโครงการฯ

ตรวจสอบรายชื่อวัดตามที่แต่ละอำเภอส่งเข้ารับการประเมิน

1.อำเภอเมืองนครราชสีมา
         1. วัดบูรพ์  ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
         2. วัดกองพระทราย ตำบลในเมือง  อำเภอเมือง
         3. วัดหนองหว้า ตำบลโคกกรวด อำเภอเมือง

2.อำเภอจักราช
        1 วัดเทพสถิตนิเวศ ต.หนองพลวง 
        2 วัดตาเงิน  ต.ศรีละกอ
        3 วัดโคกสุภาราม  ต.สีสุก

3.อำเภอปักธงชัย
        1. วัดกลางปักธงชัย ต.เมืองปัก 
        2. วัดแจ้งบ้านหัน ต.ตะคุ 
        3. วัดจังหรีด ต.ดอน 

4.อำเภอครบุรี
        1.วัดนารากอรพิมพ์ ตำบลอรพิมพ์
        2.วัดป่าเขาคงคา ตำบลโคกกระชาย
        3.วัดมาบตะโกเอน ตำบลมาบตะโกเอน

5.อำเภอคง
        1.วัดตะคร้อ ต.เมืองคง
        2.วดหนองบัวทุ่ง ต.ตาจั่น
        3.วัดบ้านหมัน (ชัยมงคล) ต.หนองมะนาว

6.อำเภอบัวใหญ่
        1.วัดบ้านไร่ ตำบลโนนทองหลาง
        2. วัดราษฎร์ประดิษฐ์ ตำบลเสมาใหญ่
        3. วัดเพีย์ไชยดอนกระชาย ตำบลขุนทอง

7.อำเภอสีดา
        1.วัดหนองตาดใหญ่ ต.หนองตาดใหญ่             
        2.วัดบ้านสามเมือง  ต.สามเมือง                       
        3.วัดพฤกษาศิลาอาสน์ ต.โพนทอง

8.อำเภอบัวลาย
        1.วัดหนองเรือ

9.อำเภอแก้งสนามนาง
        1. วัดหนองขามนาดี ต.แก้งสนานาง
        2. วัดหนองจาน ต.โนนสำราญ
        3. วัดศรีสำราญ ต.บึงพะไล

10.อำเภอสูงเนิน
        1. วัดใหญ่สูงเนิน
        2. วัดสว่างบูรพาราม
        3. วัดมะเกลือใหม่

11.อำเภอโนนไทย
        1. วัดบ้านอ้อ  
        2. วัดหอกลอง  
        3. วัดสายออ

12.อำเภอพระทองคำ


13.อำเภอโนนสูง
         1.วัดโนนหมัน ต.โนนสูง
         2.วัดหลุมข้าว ต.หลุมข้าว
         3.วัดหญ้าคา ต.พลสงคราม

14.อำเภอปากช่อง
         1.วัดตะเคียนทอง ต.ขนงพระ
         2.วัดปางแก ต.ปากช่อง

15.อำเภอชุมพวง
        1.วัดบ้านยาง ต.ชุมพวง
        2.วัดสระประทุม ต.ตลาดไทร
        3.วัดวิเวการาม ต.หนองหลัก

16.อำเภอลำทะเมนชัย
        1. วัดสุมังคลาราม
        2. วัดบ้านขุย 
        3. วัดหนองสะแก
        4. วัดจันทนาราม

17.อำเภอเมืองยาง
        1. วัดนางออ ตำบลเมืองยางอำเภอเมืองยาง 
        2. วัดโสนันทาราม ตำบลโนนอุดม
        3. วัดสว่างสามัคคี ตำบลเมืองยาง

18.อำเภอห้วยแถลง
        1.วัดหนองซำ ต.กงรถ
        2.วัดแสนสุข ต.ห้วยแถลง
        3.วัดโคกโภคา ต.ทับสวาย

19.อำเภอสีคิ้ว
        1. วัดใหญ่สีคิ้ว  ตำบลสีคิ้ว  อำเภอสีคิ้ว
        2.วัดสิงหวานราม
        3.วัดหนองบัวน้อย

20.อำเภอด่านขุนทด
        1. วัดบ้านหาญ ตำบลด่านขุนทด
        2. วัดสว่างอารมณ์ ตำบลด่านขุนทด
        3. วัดวารีสุทธาราม ตำบลหนองบัวตะเกียด

21.อำเภอเทพารักษ์
        1.วัดสำนักตะคร้อ ต.สำนักตะคร้อ
        2.วัดกุดสระแก้ว ต.วังยสยทอง
        3.วัดใหม่เจริญธรรม ต.หนองแวง

22.อำเภอพิมาย
        1.วัดหัวทำนบ  ต.สัมฤทธิ์

23.อำเภอประทาย
        1. วัดประทาย ตำบลตลาดไทร 
        2. วัดโนนภิบาล  ตำบลวังไม้แดง 
        3. วัดหนองจันสอน ตำบลโนนเพ็ด 

24.อำเภอโนนแดง
        1. วัดโนนแดง. ต.โนนแดง
        2. วัดโนนตาเถร. ต.โนนตาเถร
        3. วัดดอนตัดเรือ. ต.ดอนยาวใหญ่

25.อำเภอเสิงสาง
        1.วัดสว่างวนาราม  ต.เสิงสาง  
        2.วัดสุขไพบูลย์  ต.สุขไพบูลย์
        3.วัดดอนแขวน  ต.สุขไพบูลย์

26.อำเภอขามสะแกแสง
        1. วัดธรรมเมืองทอง ต.เมืองเกษตร
        2. วัดสะแกแสง ต.พะงาด
        3. วัดโนนผักชี ต.ชีวึก

27.อำเภอขามทะเลสอ
        1.วัดหนองคู ต.ขามทะเลสอ
        2.วัดหนองขุน  ต.ขามทะเลสอ     

28.อำเภอโชคชัย
        1. วัดหนองโพธิ์ ต.ทุ่งอรุณ
        2. วัดท่าลาดขาว ต.ท่าลาดขาว
        3. วัดหนองกก ต.ท่าจะหลุง

29.อำเภอบ้านเหลื่อม
        1.วัดบ้านโต้น ต. บ้านเหลื่อม 
        2.วัดบ้านม่วง ต. ช่อระกา 
        3.วัดป่าอภัยวัน ต. โคกกระเบื้อง

30.อำเภอหนองบุญมาก
        1.วัดซับตะคร้อ ตำบลไทยเจริญ
        2.วัดบ้านใหม่ไทยเจริญ ตำบลไทยเจริญ
        3.วัดสวนป่าพุทธธรรม  ตำบลหนองหัวแรต

31.อำเภอวังน้ำเขียว
        1.วัดบุไผ่ ตำบลไทยสามัคคี
        2.วัดไทยสามัคคี ตำไทยสามัคคี 
        3.วัดหนองโสมง ตำบลอุดมทรัพย์

32.อำเภอเฉลิมพระเกียรติ
        1. วัดพระวังหาร  ตำบลหนองงูเหลือม
        2. วัดธีรพงษาวาส ตำบลท่าช้าง
        3. วัดเจริญสุข ตำบลพระพุทธ
Comments