9.นางชมภู สุขโข

๙. นางชมภู  สุขโข
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
ตำแหน่งเลขที่  ๔๘๒ 

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๙.๑  งานเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS และการจัดทำทะเบียนคุม

                       ๙.๒  งานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ  ค่าสาธารณูปโภค

                              เงินอุดหนุน  เงินนิตยภัตและเงินอื่น ๆ

                       ๙.๓  งานรับ-จ่ายเงินนอกงบประมาณ ยกเว้นเงินศาสนสมบัติกลาง

                       ๙.๔  งานนำส่งเงิน-ฝากเงินงบประมาณงานและเงินนอกงบประมาณ

                       ๙.๕  งานการเบิกจ่ายเงินผาติกรรมและผลประโยชน์วัด

                       ๙.๖  งานเปลี่ยนแปลงลายมือชื่อผู้เบิกเงินต่อธนาคาร

                       ๙.๗  งานเปิด-ปิดบัญชีเงินฝากธนาคาร(เงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณ)

                       ๙.๘  งานบริหารการเงิน

                              - การเบิกเงิน

                              - การนำเงินส่งคลัง

                              - การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี

                       ๙.๙  งานขออนุมัติยืมเงินทุกประเภท  ยกเว้นเงินยืมศาสนสมบัติกลาง

                       ๙.๑๐  งานการเบิกจ่ายเงินทดรองราชการและตรวจสอบเร่งรัดเกี่ยวกับเงินยืมทดรองราชการ

                       ๙.๑๑  ผู้ประสานงานอำเภอโนนไทย

                       ๙.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments