8.นายคำพัน ครองเกษม

๘. นายคำพัน ครองเกษม
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๘๑

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๘.๑  งานบริการวิชาการเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา  วัฒนธรรมและระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                       ๘.๒  งานด้านกฎหมายและการดำเนินคดีของรัฐ

                       ๘.๓  งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา

                              - การสอดส่อง ดูแลพระภิกษุสงฆ์ สามเณร ที่มีอาจาระไม่เหมาะสมเพื่อแก้ปัญหา ร่วมกับเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

                              - การรับเรื่องราวร้องเรียน ระหว่างประชาชน วัดและคณะสงฆ์

                              - การสนับสนุนด้านข้อมูลและระเบียบ กฎหมายในการกระทำนิคหกรรมแก่เจ้าคณะผู้ปกครองฝ่ายสงฆ์

                              - การไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างส่วนราชการ ประชาชน กับวัดและคณะสงฆ์

                              - การบริการข้อมูลข่าวสารและให้ความร่วมมือในการจัดตั้งองค์กรทางพระพุทธศาสนา

                       ๘.๔  งานบริการข้อมูลข่าวสารสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะเจ้าหน้าที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน

                       ๘.๕  ผู้ประสานงานอำเภอแก้งสนามนางและอำเภอสีดา

                       ๘.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments