7.นางปณิตา ฝากเซียงซา

๗. นางปณิตา  ฝากเซียงซา
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๒

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๗.๑ งานประสานงานและดำเนินการเกี่ยวกับการแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการและอนุกรรมการในระดับต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                       ๗.๒ งานเลขานุการคณะกรรมการพระพุทธศาสนาจังหวัด

                       ๗.๓ งานส่งเสริมกิจการคณะสงฆ์

                             ๗.๓.๑  งานพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา

                                       - การถวายและให้ความรู้แก่บุคลากรทางพระพุทธศาสนา  

                                       - การส่งเสริมและสนับสนุนบุคลากรทางพระพุทธศาสนาให้ได้รับการศึกษาในระดับที่สูงขึ้นทั้งทางโลกและทางธรรม

                                       - การพัฒนาบุคลากรทางพระพุทธศาสนา เพื่อให้เป็นแบบอย่างในการนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา
                                         มาใช้ในการดำเนินชีวิต

                              ๗.๓.๒ งานพัฒนาพระสังฆาธิการ

                                      - ศึกษาวิเคราะห์ทางวิชาการ  เพื่อเป็นแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการอย่างเป็นระบบ    

                                      - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และมหาเถรสมาคมด้านนโยบาย เพื่อการส่งเสริมและพัฒนาพระสังฆาธิการ

   - จัดและสนับสนุนการศึกษาอบรมพระสังฆาธิการ

   - บริการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับความรู้ผลการวิจัยและวิชาการทางพระพุทธศาสนาแก่พระสังฆาธิการ

                             ๗.๓.๓ งานขอพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์

                                      - การส่งเสริมและสนับสนุนในการขอพระราชทานตั้งและเลื่อนสมณศักดิ์

                                      - การประสานและอำนวยความสะดวกในการเข้ารับพระราชทานสมณศักดิ์

                             ๗.๓.๔ งานอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

                                      - จัดทำทะเบียน  สนับสนุนการพัฒนาและศึกษาวิเคราะห์การดำเนินงานของ                                          สำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์ เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

                                      - รายงานข้อมูลเพื่อขอรับเงินอุดหนุนสำนักงานเจ้าคณะผู้ปกครองสงฆ์

                       ๗.๔  งานขอเครื่องราชอิสริยาภรณ์และผู้บำเพ็ญประโยชน์

                       ๗.๕  งานการดำเนินการคัดเลือก ยกย่อง ประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ทำคุณประโยชน์แก่พระพุทธศาสนา

                       ๗.๖  งานการขอพระราชทานเพลิงศพ

                       ๗.๗  งานการดำเนินงานตามมาตรการประหยัดพลังงาน

                       ๗.๘  งานประสานความร่วมมือกับพุทธสมาคม

                        ๗.๙  เป็นผู้ประสานงานอำเภอขามทะเลสอและอำเภอเฉลิมพระเกียรติ

                       ๗.๑๐ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments