6.นางปิยรัตน์ เอื้องคำประเสริฐ

๖. นางปิยรัตน์  เอื้องคำประเสริฐ 
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๘

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๖.๑ งานการจัดทำคำของบประมาณรายจ่ายประจำปี และการดำเนินการเบิกจ่ายและจัดทำ
                             ทะเบียนคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี (งบดำเนินงาน)

                       ๖.๒ งานการขอกันเงินงบประมาณไว้เบิกเหลื่อมปี

                       ๖.๓ งานจัดระบบบริหารและพัฒนาองค์กร

                             - การจัดวางระบบการควบคุมภายใน

                       ๖.๔ งานดำเนินการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ โดยทำหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสดุ

                       ๖.๕ งานบริหารพัสดุและสินทรัพย์

                             - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

                             - การดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ทุกวิธี

                             - การบันทึกข้อมูลในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (EGP)

                             - การจัดทำทะเบียนทรัพย์สินและบัญชีวัสดุ

                             - การเก็บรักษา ควบคุม ดูแล และตรวจสอบพัสดุ

                             - การรายงานพัสดุประจำปีและจำหน่ายพัสดุ

                       ๖.๖ งานอาคารสถานที่  สิ่งแวดล้อมและงานยานพาหนะ

                       ๖.๗ งานรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประหยัดน้ำในหน่วยงานภาครัฐ

                       ๖.๘ งานการขออนุญาตใช้โทรศัพท์และใช้รถยนต์ของทางราชการ

                       ๖.๙ งานตอบขอบใจหรืออนุโมทนาแก่ผู้ช่วยเหลือราชการ

                       ๖.๑๐ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                               - โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕”

                        ๖.๑๑  เป็นผู้ประสานงานอำเภอพิมายและอำเภอขามสะแกแสง

                       ๖.๑๒  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments