5.นายวัชระ มั่นยืน


๕. นายวัชระ  มั่นยืน 
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๕

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๕.๑ งานวิเคราะห์นโยบายพระพุทธศาสนา

                       ๕.๒ งานจัดทำแผนพัฒนาพระพุทธศาสนา
                             - การจัดทำแผนกลยุทธ์
                             - การจัดทำแผนปฏิบัติการ

                       ๕.๓ งานการจัดทำงบประมาณ
                             - การจัดทำและเสนอของบประมาณและการบริหารงบประมาณ

                       ๕.๔ งานติดตามประเมินผลและรายงาน
                             - การติดตาม ประเมินผลและการรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงาน

                       ๕.๕ งานการจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ

                       ๕.๖ งานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ PMQA

                       ๕.๗ งานข้อมูลและสารสนเทศ
                             - การจัดระบบการจัดเก็บ การประมวลผล  การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ 
                               และการใช้ประโยชน์ของข้อมูลสารสนเทศ
                             - การบริการด้านข้อมูลสารสนเทศ

                        ๕.๘ งานศูนย์ข้อมูลกลางกระทรวงมหาดไทยและจังหวัด

                        ๕.๙ งานการจัดทำผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดนครราชสีมา (GPP)

                        ๕.๑๐ งานคุ้มครองพระพุทธศาสนา
                                - การประสานงาน ส่งเสริม สนับสนุนองค์กรพระพุทธศาสนา
                                - งานการสนับสนุนการปฎิบัติงานของพระวินยาธิการ

                          ๕.๑๑  เป็นผู้ประสานงานอำเภอจักราช

                         ๕.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments