4.นางสาวนิติพร ลิ้มวงศ์ยุติ

๔. นางสาวนิติพร  ลิ้มวงศ์ยุติ  
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ   
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๔

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                       ๔.๑ งานการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน  การขอช่วยราชการ  การขอกลับเข้ารับราชการ การแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น

                       ๔.๒ งานการรักษาราชการแทน

                       ๔.๓ งานการลาออก  การเกษียณอายุของข้าราชการและลูกจ้างประจำ

                       ๔.๔ งานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ

                             - การเลื่อนขั้นเงินเดือน

                             - เงินวิทยฐานะและเงินประจำตำแหน่ง

                             - การจัดทำ เปลี่ยนแปลงข้อมูล และจัดเก็บทะเบียนประวัติ ก.พ.๗

                             - การขออนุญาตลาและบันทึกทะเบียนวันลาทุกประเภท

                       ๔.๕ งานบริการบุคลากร

                             - การยกเว้นการเกณฑ์ทหาร

                             - การขอมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและข้าราชการบำนาญ

                             - การจัดทำสมุดและตรวจสอบการลงเวลามาปฏิบัติราชการ

                             - การขออนุญาตเดินทางไปต่างประเทศ

                         ๔.๖ งานพัฒนาบุคลากร

                             - การส่งเสริมยกย่องเชิดชูเกียรติ

                             - การฝึกอบรม/ศึกษาต่อ

                             - การประเมินคุณภาพการบริหารงานบุคคล

                             - งานการจัดการความรู้/เผยแพร่ความรู้ภายในหน่วยงาน

                        ๔.๗ งานการบันทึกข้อมูลระบบสารสนเทศทรัพยากรบุคคลระดับจังหวัดตามโปรแกรม PPIS III

                              สำหรับกรม/จังหวัด

                        ๔.๘ งานการมอบอำนาจของผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติและผู้ว่าราชการจังหวัด

                        ๔.๙ งานการมอบหมายหน้าที่การงานของข้าราชการ  และการจัดทำคำสั่งแบ่งงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
                              สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด

                        ๔.๑๐ งานการรับ-ส่งงานในหน้าที่ราชการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัด

                        ๔.๑๑  งานวินัย  อุทธรณ์และร้องทุกข์ ข้าราชการ       

                        ๔.๑๒ เป็นผู้ประสานงานอำเภอด่านขุนทดและอำเภอเทพารักษ์

                        ๔.๑๓ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments