3.นางสาวญาดา สงนอก

๓. นางสาวญาดา  สงนอก  
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ   
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๐

ปฏิบัติหน้าที่ในกลุ่มอำนวยการและกิจการคณะสงฆ์  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                        ๓.๑  งานธุรการ
                               - งานสารบรรณ

                               - งานเลขานุการผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด : การขออนุญาตไปราชการ
                                 และออกนอกเขตจังหวัด การเชิญผู้อำนวยการฯร่วมประชุม  เป็นวิทยากร และเป็น
                                 คณะกรรมการร่วมกับคณะสงฆ์และหน่วยงานอื่น ๆ

                               - งานประชุมภายในสำนักงาน

                               - งานจัดทำทะเบียนหนังสือรับ-ส่งหนังสือราชการทุกประเภท

                               - งานจัดทำทะเบียนรับหนังสือราชการระบบอิเล็คทรอนิกส์

                               - งานเก็บรักษาและทำลายเอกสารของทางราชการ

                               - งานการจัดทำทะเบียนคุมเลขคำสั่งและเลขที่เอกสาร

                         ๓.๒  งานประชาสัมพันธ์

                                - การจัดทำบอร์ดประชาสัมพันธ์ ทำเนียบพระสังฆาธิการ บุคลากรและอื่น ๆ

                                - งานการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร

                                - งานออกแบบ สร้างและพัฒนาระบบ ICT สำนักงาน

                         ๓.๓  งานจัดเก็บ รวบรวมระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน

                         ๓.๔  งานการขอรับบริจาคและการกุศลต่าง ๆ

                         ๓.๕  เป็นผู้ประสานงานอำเภอบัวใหญ่และอำเภอบัวลาย

                         ๓.๖  ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments