21.นางมาลินี สุขสวัสดิ์

๒๑. นางมาลินี  สุขสวัสดิ์ 
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ  
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๙

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๒๑.๑ งานจัดตั้งและส่งเสริมฐานะวัด

                                     ๒๑.๑.๑ การขอสร้างวัด  ดังนี้

                                               - ที่ดินของเอกชน

                                               - ที่ดินของทางราชการ                                            

                                      ๒๑.๑.๒ การขอใช้ที่ดินของทางราชการเพื่อสร้างวัด เพื่อขยายเขตวัด
                                                 เพื่อสร้างโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม บาลี(สามัญศึกษา) และเพื่อสร้าง

                                                สถานที่ปฏิบัติธรรม ดังนี้

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงการคลัง

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงกลาโหม

                                                 - ขอใช้ที่ดินของกระทรวงยุติธรรม

                                      ๒๑.๑.๓ การขอตั้งวัด

                                      ๒๑.๑.๔ การรวม ย้าย ยุบ เลิกวัด

                               ๒๑.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนการทำสวนสมุนไพรในวัดและภูมิปัญญาท้องถิ่น

                               ๒๑.๓ เป็นผู้ประสานงานอำเภอประทายและอำเภอโนนแดง

                               ๒๑.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments