20.นางสาวอัมรา ขอจัดกลาง

๒๐. นางสาวอัมรา  ขอจัดกลาง
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๗

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๒๐.๑ การจัดตั้งและส่งเสริมฐานะวัด

                                     - การขอเปลี่ยนแปลงชื่อวัด

                                     - การขอรับพระราชทานวิสุงคามสีมา

                                     - การจัดทำทะเบียนสำนักสงฆ์ วัด

                                     - การออกใบรับรองฐานะวัด เพื่อประกอบการทำนิติกรรมตามกฎหมาย

                             ๒๐.๒ งานส่งเสริมพัฒนาวัดและอุดหนุนบูรณะวัด

                                     - การขอเงินอุดหนุนบูรณะวัด จัดสรรและติดตามการใช้เงินอุดหนุนบูรณะวัดและพระอารามหลวง

                             ๒๐.๓ งานการขอขึ้นทะเบียนวัด (กรณีตกสำรวจ)

                             ๒๐.๔ การขอยกวัดราษฎร์ เป็นพระอารามหลวง

                             ๒๐.๕ เป็นผู้ประสานงานอำเภอโนนสูงและอำเภอพระทองคำ

                             ๒๐.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments