19.นางรุ่งระวี หงส์ชู

๑๙. นางรุ่งระวี  หงส์ชู
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๕

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๑๙.๑ การจัดทำบัญชีเงินศาสนสมบัติกลางและเงินศาสนสมบัติวัด

                             ๑๙.๒ การจัดทำรายงานการส่งเงินศาสนสมบัติประจำเดือน

                             ๑๙.๓ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                     - การจัดบรรพชา/อุปสมบทหมู่

                                     - การจัดบรรพชา/อุปสมบทหมู่ในโอกาสพิเศษต่าง ๆ

                                     - การติดตาม ประเมินผล การบรรพชา/อุปสมบทหมู่

                                     - การส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมจาริก

                                     - การส่งเสริม สนับสนุนการจัดตั้งสำนักปฏิบัติธรรม

                                     - การจัดทำทะเบียนสำนักปฏิบัติธรรม

                                     - การคัดเลือกสำนักปฏิบัติธรรมดีเด่น

                                     - การจัดทำทะเบียนพระวิปัสสนาจารย์

                                     - งานสนับสนุนการอบรมพระวิปัสสนาจารย์

                                     - การสำรวจวางแผนและจัดการอบรมปฏิบัติธรรมร่วมกับสำนักปฏิบัติธรรม

                                     - การพิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำนักปฏิบัติธรรม

                                     - การติดตามประเมินผล รายงานผลการดำเนินงานของสำนักปฏิบัติธรรม

                                     - การส่งเสริมการปฏิบัติธรรมในวันธรรมสวนะและวันสำคัญ

                             ๑๙.๔ งานกฐิน

                             ๑๙.๕ งานการประชุมประจำเดือนพระสังฆาธิการระดับจังหวัด

                             ๑๙.๖ งานการตรวจเยี่ยมวัดและประชาชนของพระสงฆ์

                             ๑๙.๗ การโอนเงินศาสนสมบัติกลางเข้าส่วนกลาง

                             ๑๙.๘ การเบิกจ่ายเงินศาสนสมบัติกลาง

                             ๑๙.๙ การขออนุมัติเงินยืมและการส่งใช้เงินยืมศาสนสมบัติกลาง

                             ๑๙.๑๐ เป็นผู้ประสานงานอำเภอคงและอำเภอบ้านเหลื่อม

                             ๑๙.๑๑ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments