18.นางสุพัชรา ชื่นชม

นางสุพัชรา  ชื่นชม
๑๘. นางสุพัชรา  ชื่นชม
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๔

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๑๘.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรมแผนกธรรมและแผนกบาลี

                                     - การขอเปิด ขอยุบเลิกสำนักเรียน

                                     - การจัดทำทะเบียน/ข้อมูลสารสนเทศและติดตามประเมินผล

                                     - การส่งเสริม แนะแนวสำนักศาสนศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                                     - การส่งเสริมสนับสนุนระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                                     - การส่งเสริมด้านการอุดหนุนสวัสดิการ

                                     - การเทียบโอนผลการเรียน 

                                     - การส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการ

                                     - การพิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนการศึกษา

                                     - การส่งเสริมสนับสนุนครูผู้สอน

                                     - การส่งเสริมสนับสนุนพระปริยัตินิเทศก์

                                     - การประสานขอความร่วมมือขอรับการอุดหนุนงบประมาณองค์กรส่วนท้องถิ่น

                                     - การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน

                                     - การส่งเสริม แนะแนวสำนักศาสนศึกษาของโรงเรียนพระปริยัติธรรม

                                     - การเสนอแต่งตั้งครูสอนพระปริยัติธรรมแผนกธรรม-บาลี ปริยัตินิเทศก์  จริยานิเทศก์

                             ๑๘.๒ งานสนับสนุนพระจริยานิเทศก์

                                     - การจัดทำทะเบียนข้อมูลพระจริยานิเทศก์

                                     - การวางแผนพัฒนาพระจริยานิเทศก์

                                     - การพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน/จัดสรรงบประมาณอุดหนุนพระจริยานิเทศก์

                                     - การติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของพระจริยนิเทศก์

                             ๑๘.๓ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                     - การส่งเสริม สนับสนุนการสอนพระพุทธศาสนาในสถานศึกษา

                                     - การประสาน ส่งเสริม สนับสนุนครูผู้สอนพระพุทธศาสนาในโรงเรียน (พระสอนศีลธรรมในโรงเรียน)

                             ๑๘.๔ งานการนิเทศติดตามและดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐาน และคุณภาพการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกธรรม-บาลี

                             ๑๘.๕ เป็นผู้ประสานงานอำเภอวังน้ำเขียว

                             ๑๘.๖ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments