17.นางสาวสิริกร ทอนสูงเนิน

๑๗. นางสาวสิริกร  ทอนสูงเนิน
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๑

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                             ๑๗.๑ งานบริหารจัดการศาสนสมบัติ

                                     - การออกใบเสร็จรับเงินศาสนสมบัติ

                                     - การจัดทำทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน

                                     - การขอเบิกและรายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน

                                     - การเก็บรักษาสมุดเงินฝากธนาคารศาสนสมบัติ

                                     - การขอโอนเงินสิทธิการเช่าที่ดิน/อาคาร ในที่ดินวัดร้าง วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ที่ธรณีสงฆ์

                                     - การขอเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์การเช่าที่ดิน/อาคาร ในที่ดินวัดร้าง วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ที่ธรณีสงฆ์

                                     - การขอรับเช่าสืบแทนที่ดิน/อาคาร ในที่ดินวัดร้าง วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ที่ธรณีสงฆ์

                             ๑.๗.๒  การจัดทำรายงานเงินคงเหลือประจำวัน

                             ๑๗.๓ เป็นผู้ประสานงานอำเภอห้วยแถลง

                             ๑๗.๔ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments