15.นายพรชัย ศรีวิไลกุล


๑๕. นายพรชัย  ศรีวิไลกุล
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๗

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                         ๑๕.๑  งานส่งเสริมพัฒนาวัดและอุดหนุนบูรณะวัด

                                  - การพัฒนาวัดเป็นอุทยานการศึกษาในวัด วัดพัฒนาตัวอย่าง วัดพัฒนาตัวอย่างที่มีผลงานดีเด่น

                                  - งานการพัฒนาวัดให้เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ แหล่งภูมิปัญญา แหล่งท่องเที่ยวและเป็นศูนย์รวมจิตใจของประชาชนในชุมชน

                                  - การพัฒนาวัดตามโครงการลานวัด ลานใจ ลานกีฬา

                                  - การประเมินผลการดำเนินงานของวัด

                             ๑๕.๒ งานส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

                             ๑๕.๓ งานประสานเครือข่ายควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์/บุหรี่/ยาเสพติด/เอดส์

                             ๑๕.๔ งานส่งเสริมสนับสนุนงานตามพระราโชบายและพระราชดำริ

                             ๑๕.๕ งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญของชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

                             ๑๕.๖ งานส่งเสริมการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                             ๑๕.๗ งานสนับสนุนนโยบายของรัฐบาล

                             ๑๕.๘ งานการเผยแผ่พระพุทธศาสนา

                                     - การให้ความรู้แก่พุทธศาสนิกชนเกี่ยวกับศาสนพิธี

                                     - บริการข้อมูลข่าวสาร ความรู้เกี่ยวกับศาสนพิธีและวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

                                     - ส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานโครงการพิเศษเกี่ยวข้องกับวัดและพระพุทธศาสนา

                             ๑๕.๙ งานส่งเสริมการดำเนินงานเกี่ยวกับศาสนพิธี

                             ๑๕.๑๐ งานสมเด็จพระสังฆราช

                             ๑๕.๑๑ เป็นผู้ประสานงานอำเภอชุมพวง  อำเภอเมืองยางและอำเภอลำทะเมนชัย

                             ๑๕.๑๒ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments