15.นางมาลิสา ภู่กัน

๑๖. นางมาลิสา  ภู่กัน
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาชำนาญการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๗๐

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                              ๑๖.๑ งานบริหารจัดการศาสนสมบัติ

                                      - การดูแล บำรุงรักษาที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง

                                      - งานควบคุมและเร่งรัดการชำระเงินค่าเช่าที่ดิน/อาคาร

                                      - งานการจัดทำงบประมาณประจำปีศาสนสมบัติกลาง

                                      - งานการคุมทะเบียนเลขที่สัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร

                                      - งานการเก็บรักษาสัญญาเช่าที่ดิน/อาคาร

                                      - งานการคุมทะเบียนการรับคู่ฉบับสัญญาเช่า

                                      - งานการเก็บรักษาแผนผังรวมของทื่ดินวัดร้างและวัดที่มีพระภิกษุสงฆ์

                                      - งานการจัดทำนิติกรรมสัญญาเกี่ยวกับที่ดินวัดที่ได้รับมอบหมาย ที่ดินวัดร้าง และศาสนสมบัติกลาง

                                      - การดำเนินการจัดเก็บรายได้และรักษาผลประโยชน์ของวัดที่มีพระสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย วัดร้างและศาสนสมบัติกลาง

                              ๑๖.๒ งานการขอเช่าที่ดิน/อาคาร การจัดทำสัญญาเช่าที่ดินวัดร้างและยกเลิกสัญญาที่ดิน/อาคาร วัดร้าง
                                       วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ที่ธรณีสงฆ์

                              ๑๖.๓ งานการกันเขตจัดประโยชน์ที่ดินวัด

                              ๑๖.๔ งานการจัดประโยชน์แทนวัด กรณีวัดมอบอำนาจให้จังหวัดดำเนินการ

                              ๑๖.๕ งานการขอทราบราคาประเมินที่ดินวัดที่จัดประโยชน์

                             ๑๖.๖ งานการขออนุญาตปลูกสร้างบ้าน/อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างโดยใช้ที่ดินที่เช่าหรือ ดัดแปลง ต่อเติม
                                     หรือรื้อถอนบ้าน/อาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างใด ที่มีแล้วในที่ดินที่เช่าวัดร้าง วัดที่มีพระภิกษุสงฆ์ที่ได้รับมอบหมาย ที่ธรณีสงฆ์

                              ๑๖.๗ งานการขอรับค่าผาติกรรม

                              ๑๖.๘ เป็นผู้ประสานงานอำเภอโชคชัยและอำเภอหนองบุญมาก

                              ๑๖.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments