14.นางชนิดาภา จิตเงิน


๑๔. นางชนิดาภา  จิตเงิน
ตำแหน่งนักวิชาการศาสนาปฏิบัติการ
ตำแหน่งเลขที่  ๔๖๓

ปฏิบัติงานในกลุ่มส่งเสริมพระพุทธศาสนาและกิจการพิเศษ  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้

                         ๑๔.๑ งานส่งเสริมการจัดการศึกษาพระปริยัติธรรม แผนกสามัญศึกษา

                                 - การขออนุญาตเปิดโรงเรียน

                                 - การแต่งตั้งครู/ผู้บริหารโรงเรียน

                                 - การสนับสนุนพัสดุ ครุภัณฑ์ อุปกรณ์การเรียนการสอน

                                 - การตรวจสอบทะเบียนนักเรียน

                                 - การสนับสนุนการจัดทำหลักสูตรการเรียนการสอน การประเมินผล

                                 - การนิเทศ ติดตาม กำกับการประกันคุณภาพการศึกษา

                                 - การวัดผลประเมินผลการเรียนการสอน

                                 - การส่งเสริมจรรยาบรรณและวินัยครู

                                 - การส่งเสริมสุขภาพอนามัย

                                 - การระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา

                                 - การส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ และภูมิปัญญาท้องถิ่น

                                 - การจัดทำแผนกำหนดที่ตั้งสถานศึกษา

                                 - การขอขยายหลักสูตรเพื่อเพิ่มหลักสูตร

                                 - การพิจารณาขอรับเงินอุดหนุน

                                 - การรายงานผลการดำเนินงานโรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกสามัญศึกษาประจำปี

                                 - การส่งเสริม สนับสนุนการบริหารจัดการศึกษา

                          ๑๔.๒ การจัดทำข้อมูลสถิติเกี่ยวกับครู/โรงเรียน

                          ๑๔.๓ การขอตั้งโรงเรียนการกุศลในวัด

                          ๑๔.๔ งานส่งเสริมทุนการศึกษา

                          ๑๔.๕ การประกันสุขภาพให้แก่พระภิกษุและสามเณร

                          ๑๔.๖ งานธุรการในกลุ่ม

                          ๑๔.๗ งานการขอต่อวีซ่าให้พระภิกษุสงฆ์ สามเณรและแม่ชีชาวต่างชาติ

                          ๑๔.๘ เป็นผู้ประสานงานอำเภอสีคิ้ว

                          ๑๔.๙ ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Comments